Gabe Goldhirsh

Gabe Goldhirsh

Trineba Technologies
CEO