Wendy Thomas

Wendy Thomas

SecureWorks
President, CEO