End of Explorer, Vytal, SeaFlower, Metasploit, CoinBase, Symbiote, & Floppotron 3.0 – SWN #216